Poland’s 100th Anniversary of Regaining Independence

100-tna Rocznica Odzyskania Niepodległosci Polski

W listopadzie 1918 r. Z prochów Wielkiej Wojny odrodziła się Rzeczpospolita. Jednak Polska nie była nowym bytem wśród narodów Europy. Jego historia narodowa sięga milenium.

W nieśmiertelnych słowach polskiego poety, Adama Mickiewicza, Polska nie zginęła jeszcze tak długo, jak żyjemy. Niewiele narodów stanęło na wysokości zadania i przetrwało z takim męstwem. Pozbawieni własnego państwa przetrwali trzy rozbiory trwające prawie 150 lat, aby ponownie odrodzić się i zjednoczyć w wyniku Traktatu Wersalskiego.

W czasie II wojny światowej, choć rozdarty przez nazistowskie Niemcy i Rosję Radziecką, można słusznie twierdzić, że Polacy odegrali kluczową rolę w wojnie powietrznej nad Anglią. Polscy żołnierze, lotnicy i marynarze wyróżnili się w Narwiku i Tobruku, w pogoni za pancernikiem “Bismarck” oraz w morskich bitwach na Północnym Atlantyku. Wraz z aliantami polskie wojska wyzwoliły Europę Zachodnią, wyróżniając się w Ankonie i Falaise Gap. Ostatecznie polska flaga w końcu została podniesiona i powiewała nad Berlinem.

Ich zwycięstwo było jednak gorzkie.Dzień Zwycięstwa (The V-Day) nie był ich świętem. Znosząc najbardziej brutalną, podwójną okupację cierpieli bardziej niż jakikolwiek inny naród europejski. Odważni i dumni ludzie, którzy posiadali największą i najskuteczniejszą podziemną armię walczącą z okupacją hitlerowską, zostali zdradzeni. W wyniku porozumienia w Jałcie, Polacy zostali skazani na dalsze prawie półwiecze tyrańskich rządów Związku Radzieckiego. Mimo to, z tego bastionu europejskiej cywilizacji wyszło przesłanie nadziei, które zerwało łańcuchy radzieckiego komunizmu - “Nie lękajcie się”! To był głos Jana Pawla II.

Polska, kraj wielkich postaci życia - świętych , walecznych bohaterów wojennych, noblistów, naukowców i wielkich kompozytorów, nagradzanych reżyserów filmowych i poszukiwaczy przygód, sławnych poetów, pisarzy i odważnych rewolucjonistów. Jednocześnie kraj zwykłych jednostek, odważnych, dobrych i lojalnych, które jako naród zjednoczony dokonały rzeczy niezwykłych ostatecznie pokonując dwie potworne ideologie dla trwałego dobra ludzkości.

Dziś Polska jest prawdziwym bastionem Wolnego Świata.

Polska wspólnota narodowa, posiadająca wielką i dumną diasporę mieszkającą na wszystkich kontynentach naszego globu miłującą naród polski który przetrwał przez stulecia i bedzie trwał tak dlugo jak ten świat będzie istniał.

Obchodzimy setną rocznicę odzyskania naszej niepodległości.

To naprawdę duma być Polakiem! Mamy przyjemność zaprezentować limitowaną edycję zegarka.

Smukły zegarek z Japońskim mechanizmem firmy Seiko, pokryty 24-karatowym złotem, z wygrawerowanym deklem i skórzanym paskiem w kolorach: czarnym, czerwonym lub niebieskim. Zegarek zostanie dostarczony w wytłaczanym, aksamitnym pudełku kolekcjonerskim. Ten piękny zegarek z limitowanej edycji będzie zarówno wspaniałą pamiątką jak i prezentem.

Poland’s 100th Anniversary of Regaining Independence

In November 1918, from the ashes of the Great War the Polish Republic was reborn. Yet Poland was not a new entity among the nations of Europe. Its national history stretches back over a millennium.

In the immortal words of the Polish poet Adam Mickiewicz ‘Poland has not perished yet as long as we live’. Few nations faced such odds and survived with such valour. Deprived of their own state, they survived three partitions lasting nearly 150 years, to reunite once more as a consequence of the Treaty of Versailles. In the Second World War, although torn apart by the Nazi Germany and the Soviet Russia, one can justly claim that the Poles played a crucial role in the air war over England. Polish soldiers, airmen and sailors distinguished themselves at Narvik and Tobruk, in pursuit of the battleship “Bismarck” and in the sea battles of the North Atlantic. Together with the Allies, Polish troops liberated Western Europe, distinguishing themselves at Ancona and the Falaise Gap. Polish flag finally was raised over Berlin.

Their victory was bitter, though. The V-Day was not theirs to celebrate. Enduring the most brutal, dual occupation, they suffered more than any other European nation. The brave and proud people, who possessed the largest and most effective underground army fighting against the Nazi occupation were betrayed. As a result of the Yalta agreement, the Poles were condemned to suffer a further four and a half decades under the tyrannical rule of the Soviet Union. Still, it was from that bastion of the European civilization that came the message of hope, which broke the chains of the Soviet communism - “Do not be afraid”! This was the voice of John Paull II.

Poland. The country of larger than life figures – of saints and valiant war heroes, Nobel prize winning scientists and great composers, award winning film directors and adventurous explorers, famous poets, writers and brave revolutionaries. It is as well a country of ordinary individuals, brave, good and true; individuals who, as a people united, have done extraordinary things, eventually defeating two monstrous ideologies for the lasting good of humanity.
Today Poland stands a true bastion of the Free World.

Poland. A national commonwealth possessing a large and proud diaspora which spans the continents of the globe, with a love for the Polish nation, a nation which has lasted for centuries and will continue to endure over the passage of time. We proudly celebrate the One Hundredth Anniversary of Our Independence.

It is truly right to be proud to be Polish!

Time is Ticking Inc., one of North America’s leading watch designers has a long tradition of creating historical watches which reflect a nation’s distinguished heritage. We are pleased to offer a Limited Edition ‘Poland's 100th Anniversary' watch. 

The slim-line watch has a Seiko Japanese movement, 24K gold plating on its face, leather or sport strap, and an engraved case.

The watch will be delivered in an embossed velveteen collector’s box. This limited-edition commemorative watch will make an excellent gift.